Regulamin kart podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych i Voucherów

INFROMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Kart Podarunkowych oraz Voucherów.

DEFINICJE

1. Wydawca – Kocham Życie by Jolanta Maćkowiak, ul. Henryka Hubala 25b, 45-266 Opole

2. Gabinet Dietetyczny – Gabinet Dietetyczny Kocham Życie by Jolanta Maćkowiak, ul. Henryka Hubala 25b, 45-266 Opole

3. Sklep Stacjonarny Kocham Życie - sklep stacjonarny, w którym oferowane są do sprzedaży Towary, Karty Podarunkowe i Vouchery o adresie Kocham Życie by Jolanta Maćkowiak, ul. Henryka Hubala 25b, 45-266 Opole

4. Sklep Internetowy Kocham Życie - strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary, Karty Podarunkowe i Vouchery, działająca w domenie kocham-zycie-sklep.pl

5. Voucher – karta wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Gabinecie Dietetycznym w celu konsultacji dietetycznej

6. Karta Podarunkowa - karta wydana na okaziciela uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Internetowym Kocham Życie lub Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie

7. Nabywca - osoba, która w Sklepie Internetowym Kocham Życie lub Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową lub Voucher

8. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej lub Voucheru, przedstawiający je do realizacji w Sklepie Internetowym Kocham Życie, Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie lub Gabinecie Dietetycznym

9. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Kocham Życie lub Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie.

10. Regulamin - niniejszy regulamin.

KARTY PODARUNKOWE

I. Warunki ogólne

1. Wydawca oferuje do nabycia w Stacjonarnym Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie Karty Podarunkowe o wartości  50,00zł, 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł (ceny zawierają 23% VAT). Za każdą Kartę Podarunkową Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Karty Podarunkowej Podarunkowego.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Karty Podarunkowej za Towary nabywane przez Użytkownika.

4. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie do nabycia Towarów w Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie.

5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

6. Okres ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy od dnia jej sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Karty Podarunkowej. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej w terminie na niej wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Karty Podarunkowej i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Użytkownika wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

7. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Towarów.

II. Realizacja Karty Podarunkowej

1. Użytkownik Karty Podarunkowej ma prawo do jej realizacji na następujących zasadach:

a. Karta Podarunkowa stanowi formę zapłaty za Towar nabyty w Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz Sklepie Internetowym Kocham Życie

b. Użytkownik Karty Podarunkowej może wykorzystać kwotę wskazaną na Karcie Podarunkowej na Towary dostępne w ofercie Sklepu Stacjonarnego Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie

c. W przypadku zakupu Towaru o wartości niższej niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty

d. W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej niż wartość Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę

e. Karta Podarunkowa posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Karty Podarunkowej nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej, nie można nią dokonywać płatności

f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Karty Podarunkowej przez Nabywcę lub Użytkownika. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane

g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania Towaru w zamian za Karty Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Karta Podarunkowa uznawana jest za nieważną, bez prawa do otrzymania Karty Podarunkowej zastępczej.

III. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej sklep-kocham-zycie.pl

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach realizacji Karty Podarunkowej.

2. Zakup Karty Podarunkowej przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Użytkownika.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz na stronie Sklepu Internetowego Kocham Życie i dotyczyć będą Kart Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

REGULAMIN VOUCHERÓW

I. Warunki ogólne

1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie Vouchery na indywidualną konsultację dietetyczną w Gabinecie Dietetycznym. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną wynoszącą 250 zł.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera za usługę nabytą przez Użytkownika.

4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia usługi w Gabinecie Dietetycznym.

5. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

5. Okres ważności Vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Vouchera. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Użytkownika wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

6. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

7. Zasady i tryb nabywania Voucherów za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego Kocham Życie  i Sklepu Internetowego Kocham Życie, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Regulaminie dostępnym w Sklepie Stacjonarnym.

II. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za konsultację dietetyczną w Gabinecie Dietetycznym

b. w przypadku skorzystania z usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę

c. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności

d. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Użytkownika. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane

e. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Użytkownik Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z Wydawcą na numer telefonu podany na dokumencie Vouchera w celu umówienia terminu wykonania usługi

b. Konsultacja dietetyczna wykonywana jest w Gabinecie Dietetycznym w terminie ustalonym między Użytkownikiem a Wydawcą,

III. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o warunkach realizacji Vouchera.

2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Użytkownika.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz w Sklepie Internetowym Kocham Życie

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.


5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.


6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu Sklepie Stacjonarnym Kocham Życie oraz na stronie Sklepu Internetowego Kocham Życie i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 
Swedish Nutra

Nasze produkty charakteryzuje:

  • wysoka jakość i nowoczesność
  • brak GMO
  • brak dodatku sztucznych substancji zapachowych i barwiących
  • brak glutenu, soi, jaj, laktozy i orzechów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl